سیدصالح میرمحمدعلی هموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389