صادق بخشنده عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389دانشجوی کارشناسی مخابرات آماده براب کمک در باره برنامه نوسی و انجام برنامه نویسی تلفن تماس 09353905421