محمد شریفی هموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389رشته زمین شناسی هستم