محمد موسی زادهمحمد موسی زادهعضویت از شنبه 20 اسفند 1390كارمند بخش اداری كارخانه سیمان مازندران - 12سال در زمینه بازیگری تئاتر به صورت پاره وقت مشغول هستم