محمد مختاری هموند از شنبه 25 تير 1390من مسافرت را خیلی دوست دارم تغریباتمام ایران را رفتم خیلی جنگل را دوست دارم بروم داخل جنگل یک ماه زندگی کنم و برگردم اگر جنگلی هست که فکر می کنید من نرفتم لطفا راهنمایی کنید متشکرم از آشپزی روی آتش خیلی خوشم می آید در سفر خودم برای خانواده غذا درست می کنم خانواده عادت کردند که من برای آنها غذا تهیه کنم از رستوران و غیره خوششان نمی آید.