محمدنجاتی جزه هموند از دوشنبه 7 فروردين 1391کارشناس سنجش وارزشیابی اداره آموزش وپرورش خفر
شیخ خلیفه شیخ خلیفه دربخش خفراستان فارس قرارداردوازآثارمتعلق به قرن هفتم قمری است .این مقبره درروستای جزه بخش خفر قراردارد. بنای اصلی این مقبره به طول 6در6مت...11 سال پیش
مقبره جاماسب حکیم مقبره جاماسب حکیم متعلق به 4000 سال قبل می باشد .برطبق اسناد ومدارک وی اولین پزشک وحکیم ایرانی بوده است . این آرامگاه هم اکنون درنزدیکی روستای جامه ب...11 سال پیش
مقبره شیخ خلیفه ازاماکن تاریخی که درروستای جزه بخش خفراستان فارس قراردارد11 سال پیش
مقبره شیخ خلیفه این مقبره درروستای جزه بخش خفرقرارداردودرفهرست آثارملی به ثبت رسیده است 11 سال پیش
4 نتیجه