ملیحه محمدی عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389دانشوی کارشناسی ارشد جغرافیا(ژئومورفولوژی) از دانشگاه اصفهان هستم.