علیرضا مقدسی علیرضا مقدسی هموند از چهارشنبه 13 مهر 1390
آبشار پونه زار فریدونشهرموقعیت: اگر از فریدونشهربه سمت روستای چغیورت حرکت نمایید بعد از عبور از این روستا به روستای کوچک دیگری به نام دربند در کنار جاده می رسید. مسیر مستقیم ...11 سال پیش
1 نتیجه