محمد حداد عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389اکترونیک و غذا دو تا چیز خوب در زندگی من.