سید محمود معززی نکوئی اصل عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389