م ی ر ن آهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389
سر در عالی قاپواین بنا نخست در دوره شاه طهماسب ساخته شده و در زمان شاه عباس اول به‌صورت کنونی تغییر شکل یافته است7 سال پیش
3 نتیجه