میلاد زیدانیان هموند از چهارشنبه 26 مرداد 1390من یک ایرانیم از تبار کوروش من ایران پرستم