محمد حسن بیک زادهعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389من فعلا در شرکت فولاد مشغول کار هستم.