مهرداد نعیمی هموند از چهارشنبه 7 مهر 1389کارمند یک شرکت خصوصی هستم خیلی مایل به شرکت در تورهای بیابان گردی میباشم