حسن آسائیعضویت از سه‌شنبه 23 شهريور 1389نوازنده سازهای دف و تمبک اپراتور مرکزی سیستم کنترل تلفنهای همگانی