شهدالجاسم عضویت از شنبه 15 مهر 1391چراین متروکه دنیا به عشقی جز خداوند اعتباری نیست