هادی بهروز عضویت از چهارشنبه 12 مهر 1391هرچه بیاد دارم، اهل مسافرت بوده ام و بهترین لحظات عمر را در سفر گذرانده ام.