سعید شمشکی هموند از چهارشنبه 16 مرداد 1392مهندس شیمی از انگلستان . مشغول در صنعت بعنوان مشاور صنایع شیمیائی