سهیل قاسمی سهیل قاسمی هموند از يكشنبه 14 مهر 1387ملی گرای مستقل
قلعه گبریوجود سه قلعه گبری با قدمت 2500 سال و یک غار بکر که به دریاچه ایی در زیر کوه راه دارد و سنگ نگاره هایی 6000 ساله از آثار تاریخی این منطقه است www.khan...14 سال پیش
1 نتیجه