سید محمد باقر جعفریعضویت از جمعه 27 بهمن 1391رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان هرمزگان - مدرس سازمان میراث فرهنگی