مهدی سید کشمیریمهدی سید کشمیریعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389دانشجوی سال سوم رشته ی مدیریت جهانگردی در دانشگاه علامه طباطبایی