نجمه یکنظر عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389عاشق سفرو معماری عکاسی دوست دارم کارشناسی اصفهان میخواندم