جوادقدیریان جوادقدیریان عضویت از چهارشنبه 4 مرداد 1391شهرمن : بهشتی بنام اردبیل زادگاه من : روستای نیار ؟زادگاه بزرگ مردتاریخ تشیع (مولانا مقدس اردبیلی )