محمدصادق قدرتی هموند از شنبه 30 مهر 1390
سد تاریخی سعدآباداین سد بر روی رودخانه شاهپور درقلب شهر سعدآباد جلوه و نماد و معرف این شهر٬ شریان حیات نخیلات بخش شبانکاره است این بنا به فرمان رضا شاه درسال 1311شروع ...12 سال پیش
1 نتیجه