رضا قاسمی هموند از شنبه 31 شهريور 1386
طهرانكلیشه نمی گویم اما زیبا چشمی است كه جمال و زیبایی را می بیند.و زیبا تر، اندیشه كسی است كه آن را تصویر می كند.من اهل سفرم. بی اغراق خیلی از استانها و ش...14 سال پیش
1 نتیجه