پویا -رضایی پویا -رضایی هموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389من اسیر واژه محبتم ، خالی از کینه دل و حسادتم عاشق دست های با رفاقتم ، زندگی اینجوری داده عادتم .