محمد رفیعیمحمد رفیعیعضویت از پنجشنبه 4 شهريور 1389
01
آقداش سرزمین خاطرات سبزروستای آقداش ...بخش نوبران شهرستان ساوه7 سال پیش
10
یخچال طبیعی چشم اندازی به کوههای اطراف حومه آقداش {غار خانا} یخچال طبیعی آقداش ،در ارتفاعات روستای آقداش بین قله سلسال و صخره زنبور قراردارد. به صورتی كه وقتی...7 سال پیش
2 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 4409یخچالطبیعیآقداشسرزمینخاطراتسبز