سورن عضویت از پنجشنبه 16 ارديبهشت 1389دوستدار تاریخ و فرهنگ ایران باستان,فرزند کورش بزرگ