لیلا میردانشعضویت از دوشنبه 14 فروردين 1391
10
بهشت گم شده کردستاناستان کردستان یکی از استان های بسیار زیبای ایران است. چشم انداز های متعددی از دشت و کوه در تمام نقاط آن قابل مشباهده می باشد . دیدن قسمت های مختلف این استان را به همه طبیعت دوستان توصیه می کنم.7 سال پیش
1 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 2080بهشتکردستانمسابقه