کهن سازندگان ابنیه و نقشه برداران هموند از شنبه 25 خرداد 1392