مجتبی صفری هموند از جمعه 31 خرداد 1392
باغهای روستای خساره(شهرستان طارم)عکس باغهای روستای خساره(شهرستان طارم)10 سال پیش
سنگ اوغلان قزروستای خسارهعکس مربوط است به سنگ معروف به اوغلان قردختر و پسر که در بالای کوه قرار دارد که سنگ سمت راست متعلق به دختر وسنگ سمت چپ متعلق به پسر است.که از زمان ...10 سال پیش
2 نتیجه