جلیل صنعتی هموند از جمعه 24 شهريور 1391مهندس نرم افزار و شبکه