سید علی آتشیسید علی آتشیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389عکاس و فیلم بردار