محمد ایزدیان هموند از چهارشنبه 19 خرداد 1389
روستای قطرمروستای قطرم از نظر موقعیت ریاضی در عرض جغرافیایی31 درجه و 23 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 55 درجه و 48 دقیقه شرقی قرار دارد. این روستا از توابع بخش ...13 سال پیش
1 نتیجه