مجید کاری جعفریعضویت از سه‌شنبه 10 مرداد 1391در زمینه ساخت برنامه های تلویزیونی از جمله مستند : علمی : اجتماعی و برنامه هایی با محوریت اداب و رسوم اقوام مختلف ایران برنامه ساخته ام .و امادگی دارم تا بتوانم در این زمینه منشا خدمت به کشورم باشم .