سید باقر مفیدیعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389علاقه مند به کوهنوردی و طبیعت گردی