محسن حجازی هموند از يكشنبه 8 مهر 1386
پناهگاه کلک چالبنای سمت راست جان پناه قدیمی آن منطقه است که تمام سنگهای این بنا توسط کوهنوردان حمل شده و هر سنگ به نام یک کوهنورد می باشد.16 سال پیش
آرامش در طبیعتدریاچه نئور (اردبیل)16 سال پیش
2 نتیجه