حمیدصابریان هموند از دوشنبه 7 دی 1388علاقمند به کشورم ایران وحفظ میراث گرانبهای گذشتگان هدفم معرفی شهرم داراب به دیگر هموطنان عزیزمان با شعاراول ایران گردی بعد جهان گردی