کاوه حق پناهکاوه حق پناهعضویت از جمعه 12 تير 1388
00
کوههای اطراف اورامان تخت کوههای اطراف اورامان تخت بهار 138812 سال پیش
00
کوههای اطراف اورامان تخت کوههای اطراف اورامان تخت سال 1388 این روستا مرکز دهستان اورامانات در جنوب شرقی مریوان قرارداشته و جاده ای بطول 75کیلومتر آنرا بشهر مریوان متصل میکند...12 سال پیش
00
کوههای اطراف اورامان تخت کوههای اطراف اورامان تخت سال 1388 این روستا مرکز دهستان اورامانات در جنوب شرقی مریوان قرارداشته و جاده ای بطول 75کیلومتر آنرا بشهر مریوان متصل میکند...12 سال پیش
00
اطراف اورامان تخت کوههای اطراف اورامان تخت سال 138812 سال پیش
00
کوههای اطراف اورامان تخت کوههای اطراف اورامان تخت سال 1388 این روستا مرکز دهستان اورامانات در جنوب شرقی مریوان قرارداشته و جاده ای بطول 75کیلومتر آنرا بشهر مریوان متصل میکند...12 سال پیش
5 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 8598کوههایاطرافاورامانتخت