هادی بهرامی هموند از جمعه 2 فروردين 1392شاغل در شرکت ایرانخودرو عاشق آثار باستانی