كورش پارسی هموند از پنجشنبه 16 تير 1390دوستدار زبان پارسی و هخامنشیان هستم