علی فاجانی عضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389شخصی هستم نه ساده نه سوسول از مسخره بازی و به تمسخر گرفتن دیگران متنفر هستم و در حال حاضر ترم آخر مدیریت صنعتی هستم .