کامران شماعی هموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389دکتر دامپزشک علاقمند به ایران وآشنائی با جاذبه های آن