داوود عاصی هموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389شاد و سر زنده و عشق مسافرت... علاقه مند به موسیقی... عاشق دوستی و رفاقت... شرکت در انجمنهای خیریه...