محمدرضا رضازاده فرخهموند از پنجشنبه 8 فروردين 1387
مرقد علی بن مهزیار اهوازی «علی» فرزند «مهزیار» معروف به اهوازی، فقیهی صاحب نام و دانشمندی سترگ و عالمی جلیل القدر و محدثی «صادق» و آشنا به سیاست بوده است كه سرپرستی قسمتی از ك...15 سال پیش
1 نتیجه