ده حسن آباد

ده حسن آباد
ده حسن آباد واقع در روستای جرغویه در استان اصفهان. خانه های قدیمی خشتی،گنبد مسجد سبز رنگ و زمین ها کشاورزی هر کدام در این غروب گر هم آمده اند و چه جلب توجه می کنند.سید احمد | چهارشنبه 5 دی 1386708 بازدید