نقاشی های کهن پلنگ فراز کوه ها و راز آن

دیواره ی صاف فراز کوهی در تیمره، که هنرمندان نقش هایی بسیار زیبا از دو یوز و یک پلنگ آفریده اند؛ که نشان از زیستگاه آن گربه سان و دیده های هنرمندان در آن دوران کهن دارد. ما اغلب، نقش پلنگ ها را بر روی دیواره های صاف فراز کوه ها می دیدیم؟!

  • نقاشی های کهن پلنگ فراز کوه ها و راز آن
  • نقاشی های کهن پلنگ فراز کوه ها و راز آن
محمد ناصری فردچهارشنبه 20 دی 1402 | 7 ماه پیشدیواره ی صاف فراز کوهی در تیمره، که هنرمندان نقش هایی بسیار زیبا از دو یوز و یک پلنگ آفریده اند؛ که نشان از زیستگاه آن گربه سان و دیده های هنرمندان در آن دوران کهن دارد. ما اغلب، نقش پلنگ ها را بر روی دیواره های صاف فراز کوه ها می دیدیم؟! این سؤالی بود که همیشه ذهن ما را به خودش مشغول کرده بود؛ چرا روی دیواره های مرتفع و بلند کوه ها؟ تا اینکه راز آن نگارگری ها را در غرور و برتری جویی بیش از حد پلنگ ها یافتیم و هنرمندان با نقاشی های خود قسمتی از زندگی پلنگ را روایت کرده بودند. پلنگ گربه سانی است؛ که چشم دیدن بالاتر از خود را ندارد. به همین دلیل شکارچی ها در شب کوهستان، هیچگاه بالای کوه نمی خوابند؛ چون پلنگ آنها را از بین می برد. شب هایی که قرص ماه کامل است؛ پلنگ از فراز آن قله ی کوه خیز بر می دارد؛ تا ماه را که از او بالاتر است؛ به زیر کشد. غافل از آنکه پنجه های مغرور او به ماه نمی رسد و آن زیاده خواهی و غرور بیش از حد، به سقوط آن به ته دره و مرگ آن می انجامد. فردا صبح که رهگذاران جنازه ی پلنگ را کف دره می بینند. با خود می گویند؛ او دیشب قربانی پایین کشیدن ماه و خیال باطل خود شده است. این صحنه در هنر نگارگران باستان و شعر شعرایی چون: فردوسی، ناصر خسرو، حسین منزوی و... نیز دیده می شود. هنرمندان نگارگر، با نقش زیبای پلنگ بر ارتفاع به آینده گان هشدار داده اند؛ که مواظب باشید به دست پلنگ غرورتان سقوط نکنید! خیال خام پلنگ من به سوی ماه پریدن بود و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود شاعر معاصر، حسین منزوی این سؤالی بود که همیشه ذهن ما را به خودش مشغول کرده بود؛ چرا روی دیواره های مرتفع و بلند کوه ها؟ تا اینکه راز آن نگارگری ها را در غرور و برتری جویی بیش از حد پلنگ ها یافتیم و هنرمندان با نقاشی های خود قسمتی از زندگی پلنگ را روایت کرده بودند. پلنگ گربه سانی است؛ که چشم دیدن بالاتر از خود را ندارد. به همین دلیل شکارچی ها در شب کوهستان، هیچگاه بالای کوه نمی خوابند؛ چون پلنگ آنها را از بین می برد. شب هایی که قرص ماه کامل است؛ پلنگ از فراز آن قله ی کوه خیز بر می دارد؛ تا ماه را که از او بالاتر است؛ به زیر کشد. غافل از آنکه پنجه های مغرور او به ماه نمی رسد و آن زیاده خواهی و غرور بیش از حد، به سقوط آن به ته دره و مرگ آن می انجامد. فردا صبح که رهگذاران جنازه ی پلنگ را کف دره می بینند. با خود می گویند؛ او دیشب قربانی پایین کشیدن ماه و خیال باطل خود شده است. این صحنه در هنر نگارگران باستان و شعر شعرایی چون: فردوسی، ناصر خسرو، حسین منزوی و... نیز دیده می شود. هنرمندان نگارگر، با نقش زیبای پلنگ بر ارتفاع به آینده گان هشدار داده اند؛ که مواظب باشید به دست پلنگ غرورتان سقوط نکنید! خیال خام پلنگ من به سوی ماه پریدن بود و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود شاعر معاصر، حسین منزوی کلید‌واژهنقاشی کهنپلنگفرازکوه2098 بازدید
  • سنگ نگاره های تیمرهسنگ نگاره ها یکی از کهن‌ترین هنرهای بشر است که از انسان‌های نخستین به یادگار مانده است
  • آوای سنگ؛ گزارشی از سنگ نگاره های منطقه تیمرهبا گذر از منطقه تیمره واقع در دشت گلپایگان، متوجه نماد‌ها و سنگ نگاره های فراوانی از نقوش انسانی و حیوانی گرفته تا نشانه‌ها و سنگ نوشته‌هایی نقش بسته بر صخره های سنگی در منطقه می‌شویم
  • مردمانی که سخن ها در دل تاریخ دارند و ما نمی دانیم.نقش دو اسب اصیل ایرانی یکی در پله پیشکش های تخت جمشید و دیگری در کوه های تیمره، شگفت آنکه دُم هر دو اسب را گره زده اند
  • اسرار و چرایی گیاه هوم و نقش بزکوهیرنگین نگاره های pictographs کهن مکشوفه در خراسان شمالی، با قدمت حدود هزاره ی دهم پ.م. که بزکوهی و گیاه هوم Ephedra را در کنار هم می بینیم. در هزاره های بعد (حدود هزاره سوم پ.م.)، همان پیوستگی بر روی کاسه های گِلی گذشتگان با همان شباهت و پیام هم دیده می شود؟!
  • فنجان نماها، حلقه و طرح روی سفالینه های پیش از تاریخهنر در ایران باستان بقدری مرموز، درهم تنیده، استیلیزه شده، گسترده و دارای سیر تحول و تطوّر بوده؛ که انسان واقعاً مات و مبهوت می شود. براستی هنرمندان آن آثار زیبا و پیچیده، چه کسانی بوده اند؟ با آن نبوغ و اندیشه گری! سیر و عظمت هنر آنان از هنر سنگ تا هنر سفال، مفرغ، دستبافت ها و... شگفت انگیز است. از پیام های ساده و پیچیده ی آنها در قالب هنرهای گوناگون، پی به افق اندیشه و نگاه عمیق آنها می بریم.