شب چله - یلدا - مبارک

شب یَلدا یا شب چلّه یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی ها بر شما مبارک

شب چله - یلدا - مبارک
نمای ایران سه‌شنبه 30 آذر 1395 | 7 سال پیششب یَلدا یا شب چلّه یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی ها بر شما مبارکfa.wikipedia.orgکلید‌واژهچلهیلدا1533 بازدید
عبدل از همین جا به همه عزیزان نمای ایران و همه عزیزان مهمان سایت و همه ایرانیهای عزیز تبریک میگم . و به بندریون عزیز هم با لهجه شیرین بندری تبریک اگم انشالله دل همهگی خوش بشه و خدای مهربون نگهدار همه بشه انشاللهسه‌شنبه 30 آذر 1395 | 7 سال پیش