کوه قارون ، دورود لرستان

  • کوه قارون ، دورود لرستان
  • کوه قارون ، دورود لرستان
دورود لرستاندوشنبه 30 فروردين 1395 | 7 سال پیشقله این کوه به ارتفاع2750 متر می رسد که از طریق راه آهن و راه آسفالت قابل دسترس است.doroud-lr.blog.irدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هالرستانکلید‌واژهدورودلرستاندورودلرستانپایتختطبیعتایراناحمدمصطفیپورپریزکوهقارون2521 بازدید