سفید آستانه لنگرود

سفید آستانه لنگرود
یوسف روحیچهارشنبه 18 فروردين 1389 | 13 سال پیشاین مسجد در اسنان گیلان و در جاده لنگرود به رودسر،در کنار پارک فجر واقع میباشددسته‌بندیسایر جاذبه‌هاکلید‌واژهسفیدآستانهلنگرود1221 بازدید